logo 351Schaakclub “Cnoc Is Ier”                                                                                                                             
Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
8300 Knokke

STATUTEN

Art. 1.  

De vereniging bestaat onder de benaming SCHAAKCLUB CNOC IS IER.
Ze is gesticht op 14 januari 1973.

Art. 2.  

De vereniging heeft als doel:

- het schaken in clubverband
- het schaken aan te leren en het spelniveau te verhogen
- het schaken te promoten

Art. 3. 

Door lidgeld te betalen wordt men lid van de schaakclub.
Het bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan.
Het bedrag van het jaarlijks lidgeld wordt door het bestuur bepaald.

Art. 4.  

Het clubjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus.

Art. 5.  

Alle leden maken deel uit van de Algemene Vergadering.
Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 6.  

Een Algemene Vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen in het begin van januari en op het einde van augustus.

Art. 7.  

Op de Algemene Vergadering van januari worden twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, aangesteld om de boekhouding van de club na te zien in de loop van de maand augustus vóór de Algemene Vergadering van einde augustus, waarop de penningmeester het kasverslag brengt.

Art. 8.  

Het bestuur bestaat uit minimum drie en maximum acht leden.              

De te verdelen bestuursmandaten zijn:

 1. Verplichte mandaten:
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Tornooileider
 1. Facultatieve mandaten:
 • Jeugdverantwoordelijke
 • Verantwoordelijke Interclubs KBSB
 • Public Relations
 • Materiaalverantwoordelijke
 • Webmaster
 • andere

De mandaten worden in onderling overleg verdeeld onder de bestuursleden op de eerste bestuursvergadering na de Algemene Vergadering waarop de bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden.
Een bestuurslid kan meerdere mandaten combineren.
Indien een bestuurslid zijn/haar mandaat niet meer kan of wenst uit te oefenen, wordt het mandaat automatisch teruggegeven aan het bestuur.

Art. 9.  

Om de drie jaar wordt op de Algemene Vergadering een bestuursverkiezing georganiseerd,   d.w.z. in 2016, 2019, 2022, enz.             

Het uittredend bestuur bepaalt hoeveel bestuursleden en welke mandaten er nodig zijn in de komende 3 jaar voor de goede werking van de club.
Een mandaat bedraagt drie jaar en is verlengbaar bij herverkiezing.
Elk lid kan zich kandidaat stellen door een schriftelijk verzoek aan de Voorzitter of de Secretaris uiterlijk twee weken vóór de Algemene Vergadering.

Verkiezingsprocedure
Elke stemgerechtigde krijgt een stembrief waarop de namen van de kandidaten alfabetisch gerangschikt zijn.  
Men mag stemmen met volmacht van een afwezig lid. Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten hebben.
De stemgerechtigde duidt op de stembrief in het geheim de kandidaten van zijn/haar voorkeur aan door een kruisje te plaatsen achter hun naam. Hij/zij mag niet méér kruisjes plaatsen dan het aantal te kiezen bestuursleden, wel minder. Elk kruisje betekent een volwaardige stem.
De Voorzitter en de Secretaris tellen onder toezicht van twee leden, die zelf geen kandidaat zijn, de stemmen die op elke kandidaat werden uitgebracht.
De kandidaten met het hoogste aantal stemmen vormen het bestuur voor de volgende drie jaar.
De volgende kandidaten zijn in volgorde van hun aantal stemmen de opvolgers of plaatsvervangers wanneer een bestuurslid zijn/haar mandaat vroegtijdig beëindigt.

Art. 10.

Het bestuur mag gedurende het clubjaar een bestuurslid aannemen.
Zijn/haar mandaat dient dan op de volgende Algemene Vergadering bekrachtigd te worden.

Art. 11.

Een bestuurslid dat afwezig was op drie opeenvolgende vergaderingen (bestuursvergaderingen en/of Algemene Vergaderingen), zonder zich vooraf te hebben verontschuldigd of  laten verontschuldigen, kan zijn/haar bestuursmandaat verliezen.

Art. 12.

Het bestuur kan een lid tijdelijk schorsen of definitief uitsluiten.
Vóór er een disciplinaire maatregel genomen wordt, dient het betrokken lid opgeroepen te worden om in de bestuursvergadering gehoord te worden.

Art. 13.

Tegenover derden is de vereniging geldig gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van de Voorzitter, van de Secretaris en van een derde bestuurslid.
Indien deze verbintenis verregaande materiële of financiële  gevolgen heeft, is een voorafgaande beslissing van het bestuur vereist.

Art. 14.

Ingeval van ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering de bestemming bepalen van het actief na aftrek van de schulden.

Art. 15.

Iedere verandering aan de statuten wordt in  de dagorde van de Algemene Vergadering vermeld, op de Algemene Vergadering besproken en na goedkeuring genotuleerd in de statuten.

Art. 16.

Deze statuten, die werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 5 januari 2020, vervangen alle vorige versies.